Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Novim zakonom o Zaštiti potrošača se uvodi poseban postupak za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, koji će sprovoditi posebna tela kao posrednici. Namera je da se potrošački sporovi rešavaju brže i efikasnije. Prema članu 151. novog zakona, potrošač ima pravo da se njegov spor reši van suda, ukoliko je prethodno izjavio prigovor ili reklamaciju trgovcu. U takvom slučaju, trgovac je u obavezi da učestvuje u postupku pred telom za rešavanje potrošačkih sporova, ako je potrošač podneo predlog za takvo rešavanje u roku od godinu dana počev od dana podnošenja reklamacije trgovcu.

Postupak se može okončati i preporukom o načinu rešavanja nastalog spora. U ovom slučaju, stranke se nisu sporazumele o načinu rešavanja spora, a telo može dati svoju pisanu preporuku sa obrazloženjem i dostaviti je strankama u postupku. Na ovaj način se pruža prilika da telo da i svoje mišljenje o osnovanosti zahteva potrošača i mogućem načinu mirnog, odnosno vansudskog rešenja spora. Preporuka nije obavezujuća sa stranke, ako ona ne bude prihvaćena, potrošaču ostaje mogućnost vođenja sudskog postupka radi zaštite prava.

Troškovi postupka:
Predlog zakona sadrži odredbu kojom je predviđeno da je rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora besplatan za stranke u postupku, što je svakako dobro i pohvalno. Međutim, nije toliko dobro rešenje kojim je predviđeno da svaka stranka u postupku sama snosi svoje troškove. Bilo bi pravičnije kada bi se predvidela mogućnost da stranka koja uspe u postupku ima pravo da od suprotne strane nadoknadi troškove, makar one koji su bili objektivno nužni za vođenje postupka.

Kategorija: